Studia Podyplomowe

STUDIUM PODYPLOMOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Informacje ogĂłlne

Studia podyplomowe OCHRONA ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni z dyplomem magistra lub inżyniera. Celem proponowanego programu jest umożliwienie słuchaczom Studium poznania współczesnych koncepcji zrównoważonego użytkowania oraz rekultywacji krajobrazu i zasobów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania współczesnej wiedzy na temat odporności i elastycznego reagowania ekosystemów na presję antropogeniczną. Ponadto słuchacze zapoznani zostaną z nowoczesną metodologią stosowaną w badaniach ekologicznych i ochronie środowiska.

Generalną strategią funkcjonowania Studium jest przeprowadzenie programu dydaktycznego w formie bloków złożonych z pięciu faz:

- pierwsza faza - wprowadzenie w formie wykładu

- druga faza - bezpośrednie przejście do badań terenowych

- trzecia faza - kontynuowanie tematyki badań terenowych w laboratorium

- czwarta faza - opracowanie wyników badań terenowych i laboratoryjnych metodami statystycznymi i matematycznymi

- piąta faza - seminarium, w trakcie którego uzyskane wyniki będą analizowane, przedyskutowane i podsumowane.

Program Studium obejmuje jeden rok. Ogólny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 252 godziny w ciągu dwóch semestrów, w tym 237 godzin zajęć prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz 15 godzin wykładów naukowców z wiodących polskich uczelni i instytutów naukowo-badawczych.

Warunkiem ukończenia Studium jest napisanie pracy dyplomowej pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego oraz jej obronienie. Pozytywny wynik obrony jest podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Studium.


Rozkład godzin

Nazwisko
prowadzącego

Rodzaj
 zajęć

 Tytuł zajęć

Wymiar godzin

Uniwersytet Łódzki

1. Katedra Ekologii Stosowanej

Prof. dr hab. Maciej Zalewski

wykład

Podstawy ekologii - koncepcje teoretyczne, hipotezy i eksperymentalna weryfikacja.

20 godz.

 

wykład

Nowoczesne strategie ochrony środowiska w międzynarodowych programach badawczych UNESCO, UNDP, UNEP oraz zasady współpracy z Unią Europejską.

  5 godz.

 

wykład

Zastosowanie biotechnologii ekosystemalnych w rekultywacji i ochronie ekosystemĂłw wodnych.

10 godz.

Dr Piotr Frankiewicz

wykład

Zrównoważona ekologicznie akwakultura jako metoda poprawy wskaźników koszty - efektywność w rolnictwie oraz jakości wód.

10 godz.

Dr Barbara Bis 
 

wykład

Zastosowanie bioindykacji do klasyfikacji i monitoringu ekosystemów wodnych w Polsce i w Unii Europejskiej pod kątem rozwoju i weryfikacji stosowanych metod.

10 godz.

Dr Małgorzata Tarczyńska  

wykład

Eutrofizacja, monitoring oraz metody eliminacji toksycznych zakwitów w wodach śródlądowych.

10 godz.

mgr Katarzyna Izydorczyk
mgr Adrianna Wojtal

ćwiczenia

Eutrofizacja, monitoring oraz metody eliminacji toksycznych zakwitów w wodach śródlądowych.

10 godz.

mgr Katarzyna Izydorczyk
mgr Adrianna Wojtal 

ćwiczenia
konwersatorium

Zależności troficzne w ekosystemach wodnych.

10 godz.

mgr Adrianna Wojtal
mgr Kinga Krauze 

ćwiczenia
konwersatorium

Funkcjonalne zróżnicowanie struktury zespołów zwierzęcych w ekosystemach wodnych i lądowych.

10 godz.

mgr Iwona Wagner
mgr Adrianna Wojtal
mgr Jan Bocian

ćwiczenia
konwersatorium

Ekohydrologia jako strategia integrująca procesy biologiczne, biogeochemiczne i hydrologiczne w zlewniach i ekosystemach wodnych pod kątem ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska.

10 godz.

mgr Iwona Wagner
mgr Adrianna Wojtal
mgr Jan Bocian 

ćwiczenia

Wykorzystanie metod statystycznych i programów komputerowych do opracowanie wyników badań ekologicznych.

10 godz.

2. Katedra Regulacji Wzrostu Roślin

Dr Zdzisława Romanowska-Duda
mgr Adriana Trojanowska
mgr Adrianna Wojtal

wykład
ćwiczenia

Zastosowanie metod izotopowych i enzymatycznych do oceny procesĂłw ekologicznych w ekosystemach.

15 godz.

3. Zakład Cytogenetyki i Biologii Molekularnej Roślin.

Prof. dr hab. Regina Osiecka

wykład

Zastosowanie metod cytogenetycznych do oceny zagrożeń dla człowieka wynikających ze skażenia środowiska naturalnego związkami genotoksycznymi.

15 godz.

4. Zakład Mikrobiologii Ogólnej.
    Zakład Mikrobiologii Przemysłowej.

Prof. dr hab. Antoni Róşalski

wykład

Zastosowanie metod cytogenetycznych do oceny zagrożeń dla człowieka wynikających ze skażenia środowiska naturalnego związkami genotoksycznymi.

4 godz.

Prof. dr hab. Jerzy Długoński 

wykład

Zastosowanie metod cytogenetycznych do oceny zagrożeń dla człowieka wynikających ze skażenia środowiska naturalnego związkami genotoksycznymi.

6 godz.

5. Zakład Ekologii Roślin i Fitosocjologii.

Prof. dr hab. JĂłzef Kurowski

wykład
ćwiczenia

Szata roślinna - naturalny składnik krajobrazu.

8 godz.

6. Zakład Geografii Miast.

Dr hab. Jolanta JakĂłbczyk - Gryszkiewicz

wykład

Rozwój turystyki a ochrona środowiska.

8 godz.

7. Zakład Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej.

Dr hab. Tadeusz Marszał

 

wykład

Podstawy gospodarki przestrzennej i planowania.

8 godz.

Dr Jacek Nalewajko

wykład

ZagroĹźenia i ochrona zasobĂłw litosfery.

10 godz.

8. Katedra Geologii Geosynoptyki i ZrĂłwnowaĹźonego Rozwoju.

Prof. dr hab. inż. Julian Sokołowski

wykład

Rola energii geotermalnej w zrĂłwnowaĹźonym rozwoju Polski.

4 godz.

Dr Janusz Burchard

wykład

Geogeniczne i antropogeniczne czynniki kształtujące jakość wód.

8 godz.

9. Katedra Geografii Fizycznej Kompleksowej.

Prof. dr hab. Krzysztof KoĹźuchowski

wykład

Ekoklimat i klimat w skali lokalnej.

8 godz.

Dr Elżbieta Papińska

wykład

Metody oceny środowiska dla potrzeb planowania przestrzennego.

5 godz.

 

wykład 

Fizjograficzne i ekologiczne aspekty kształtowania środowiska.

5 godz.

10. Zakład Prawa Ochrony Środowiska.

Prof. dr hab. Marek GĂłrski

wykład

Podstawy prawne w ochronie środowiska.

8 godz.

11. Katedra Prawa Rzymskiego.

Prof. dr hab. Zbigniew Rau

wykład

Uwarunkowania polityczne i prawne, a ich wpływ na systemy decyzyjne w ochronie środowiska.

4 godz.

12. Zakład Chemii Środowiska.

Prof. dr hab. Edward Bald

wykład

Podstawy wykorzystania metod chemicznych do oceny stanu środowiska.

8 godz.

Politechnika Łódzka

13. Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Dr inż. Andrzej Jodłowski

wykład

Procesy i urządzenia w uzdatnianiu i ochronie wód.

8 godz.
 

 


 

 

 
   
   
Ostatnia modyfikacja treści tego zasobu: 2008-11-17 13:52:18

Katedra Ekologii Stosowanej
Uniwersytet Łódzki

ul. Banacha 12/16 ,
90-237 Łódź, Polska
tel.: (042) 635 44 38, 635 45 30
fax. (042) 679 06 21
 

(c) Katedra Ekologii Stosowanej, UŁ - powered by neurino