POIG_poster
POIG_poster
Pobierz pliki
POIG_ulotka i program konferencji

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ?Innowacyjność metod harmonizacji biotechnologii ekosystemowych z infrastrukturą systemów kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków?

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Katedra Ekologii Stosowanej projekt POIG.01.01.02-10-106/09 ?Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju? OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ?Innowacyjność metod harmonizacji biotechnologii ekosystemowych z infrastrukturą systemów kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków? 20 września 2012 r. Instytut Europejski Łódź, ul. Piotrkowska nr 262/264
Rationale Jednym z efektów wpływu urbanizacji na środowisko przyrodnicze jest zmiana obiegu wody i materii w zlewni, co bezpośrednio wpływa na degradację ekosystemów rzecznych. Uszczelnienie powierzchni i zwiększona produkcja zanieczyszczeń w obszarach miejskich powoduje przyspieszenie spływu powierzchniowego, a tym samym nasilenie odpływu ładunku zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich do wód (Krauze i Wagner 2008; Zalewski i Wagner 2008; Zalewski 2007). Na terenie większości miast Polski, woda z terenów zurbanizowanych jest wciąż odprowadzana z obszaru miasta w oparciu o metody wyłącznie inżynieryjne, tzn. drogą kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej do oczyszczalni ścieków. Podczas procesu oczyszczania ścieków i wód burzowych w oczyszczalniach powstają osady ściekowe, które w dotychczasowej praktyce wywożone są poza teren oczyszczalni i składowane na składowiskach (tzw. lagunach). Takie rozwiązanie zaczyna być traktowane jako niezadowalające, gdyż laguny mają ograniczoną pojemność, a same osady postrzegane są coraz częściej jako potencjalny surowiec wtórny. Tym samym problem zagospodarowania osadów ściekowych i sposób ich utylizacji jest nieustannie kontrowersyjny. Jedną z metod eksploatacji osadu, wciąż niewykorzystywaną w pełni, jest jego użycie, jako nawozu dla roślin energetycznych, np. wierzby (Drobniewska 2008; Labrecque i Teodorescu, 2003; Düring i Gäth 2002) czy miskanta. Takie działanie jest nie tylko sposobem jego utylizacji i tym samym realizacji zaleceń Dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii elektrycznej (2009/28/EC), ale także formą implementacji Protokołu z Kioto dotyczącego ochrony klimatu (Dz. U. Nr 203. poz. 1684), a wreszcie metodą na alokację zanieczyszczeń i restytucję cyklu krążenia pierwiastków, zarówno cennych ze względu na swoje wartości odżywcze i energetyczne jak i groźnych dla człowieka i środowiska. Zatem zastosowanie w praktyce biotechnologii ekosystemowych oraz ekohydrologicznych rozwiązań systemowych i ich harmonizacja z infrastrukturą systemów kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków może przyczynić się do ograniczenia kosztów jej modernizacji i utrzymania oraz poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców miast. Sekretarz Naukowy konferencji Dr Magdalena Urbaniak Katedra Ekologii Stosowanej UŁ ul. Banacha 12/16 90-237 Łódź Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii p/a UNESCO ul. Tylna 3 90-364 Łódź e-mail: m.urbaniak@unesco.odz.pl
Ostatnia modyfikacja treści tego zasobu: 2012-09-13 17:04:24

Katedra Ekologii Stosowanej
Uniwersytet Łódzki

ul. Banacha 12/16 ,
90-237 Łódź, Polska
tel.: (042) 635 44 38, 635 45 30
fax. (042) 679 06 21
 

(c) Katedra Ekologii Stosowanej, UŁ - powered by neurino