ArturĂłwek
ArturĂłwek

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

Długookresowe cele polityki ekologicznej państwa wiążą się z perspektywiczną… wizją… zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, której podstawowe elementy to pełna integracja polityki ekologicznej z polityką… przestrzenną…, regionalną, konsumencką… oraz polityką poszczególnych sektorów gospodarczych.

Formą podejmowanych działań, ich cele oraz ramy czasowe wytyczają… Dyrektywy Unii Europejskiej, które zobowiazują kraje członkowskie, w tym Polskę, do osią…gnięcia wymiernych efektów. Krótki czas pozostały do realizacji postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/EC) wymaga opracowania pionierskich, systemowych rozwią…zań, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom unijnym. Ekosystemy wodne terenów miejskich wymagają szczególnej uwagi, ze względu na siłę wpływu antropopresji z jednej strony, oraz ich ogromne znaczenie dla jakości życia, a tym samym konkurencyjności miast i ich rozwoju, z drugiej. Zmiana podejścia do zarządzania zasobami wodnymi w miastach jest więc konieczna, dla spełnienia wymogów dyrektyw, poprawy jakości życia w miastach, obniżenia kosztów zarządzania zasobami wodnymi i zrównoważonego rozwoju miast.

Cele przedsięwzięcia:

Celem proponowanego projektu jest podjęcie kompleksowych działań w oparciu o podejście systemowe wykorzystują…ce koncepcję ekohydrologii dla rekultywacji zbiorników w Arturówku, służącym jako jeden z podstawowych terenów rekreacyjnych dla miasta Łodzi. Projekt zaproponuje innowacyjne podejście w zakresie:

  1. skonsolidowania wiedzy dotyczącej funkcjonowania wodnych ekosystemów miejskich,
  2. metod planowania i podejmowania decyzji w zarządzaniu ekosystemami wodnymi na terenach miejskich,
  3. opracowanych i zastosowanych technologii ekohydrologicznych i ich synergii dla osiągnięcia celów wyznaczonych przez dyrektywy europejskie (Dyrektywa 2006/7/WE dotycząca zarządzania jakością wody w ką…pieliskach, Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE) oraz
  4. systemu szkoleń, rozpowszechnienia wiedzy i współpracy w oparciu o współdziałanie a ramach platformy interesariuszy.

Krótka charakterystyka terenu i planowanych działań rekultywacyjnych:

Teren rekultywacji obejmuje źródłowy odcinek rzeki Bzury i zespół zbiorników Arturówek.

Zespół zbiorników Arturówek zlokalizowany jest w północnej części Łodzi, wśród lasów na obszarze Źródliskowym rzeki Bzury. Składa się z trzech połączonych zbiorników: górnego (pow. 1,08 ha, pojemności 10,000 m3), środkowego (pow. 2,58 ha, w tym wyspa o pow. 0,03 ha, pojemności 34,900 m3) oraz dolnego (pow. 3,05 ha, pojemności 40,600 m3). Czaszą zbiornika górnego o najmniejszej powierzchni, pełniącego obecnie funkcje osadnika, planuje się przekształcić w system sedymentacyjno-biofiltracyjny. Zbiornik dolny i środkowy służą… do celów rekreacyjnych. Planuje się tu przeprowadzenie takich działań jak: konstrukcja buforowych stref roślinności, mat roślinności pływającej, czyszczenie dna zbiorników.

Odcinek rzeki Bzury powyżej zbiorników Arturówek jest odbiornikiem ścieków burzowych. Ostatni kolektor zasila rzekę tuż powyżej zbiorników. W tym miejscu planuje się konstrukcję systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego. Ponadto, Bzura na tym odcinku posiada kaskadę 17 niewielkich sztucznych zbiorników małej retencji. Planuje się ekohydrologiczną… adaptację 2 z nich - Bzura 7 i Bzura 8 - pod kątem intensyfikacji samooczyszczania rzeki w systemy biofiltrów/wetlandów w oparciu o zasady ekohydrologii i fitoremediacji.

Ostatnia modyfikacja treści tego zasobu: 2009-12-16 10:31:15

Katedra Ekologii Stosowanej
Uniwersytet Łódzki

ul. Banacha 12/16 ,
90-237 Łódź, Polska
tel.: (042) 635 44 38, 635 45 30
fax. (042) 679 06 21
 

(c) Katedra Ekologii Stosowanej, UŁ - powered by neurino